-

Stalagmit

Manipulacje w historii. Mit płaskiej Ziemi

W ciągu setek lat rozwoju wiedzy człowieka o świecie nagromadziło się wiele mitów i błędnych opinii. Co gorsza, motywowani ideologicznym zapałem myśliciele niekiedy fabrykują, a potem rozpowszechniają rozmaite kłamliwe koncepcje, często niestety w złej wierze.

Najbardziej wyrazistym przykładem takiego mylnego poglądu, jest koncepcja dotycząca wiedzy starożytnych i średniowiecznych uczonych na temat kształtu Ziemi, która w XIX wieku była usilnie rozpowszechniana z pomocą licznych publikacji, wykładów i odczytów. Wyprodukowany przez intelektualistów i pielęgnowany na wielu uczelniach mit mówił o mrocznym okresie „wieków ciemnych”, kiedy to średniowieczni uczeni wierzyli, że Ziemia ma kształt płaskiej tarczy i długo nie chcieli przyjmować do wiadomości żadnych obserwacji ani teorii przeczących temu poglądowi. Kopernik, Galileusz i Kepler mieli przede wszystkim przełamywać opór przeciw teorii o kulistości Ziemi, a dopiero potem zaczęli przedstawiać heliocentryczny model budowy wszechświata. Późnoantycznych Ojców Kościoła, zwłaszcza św. Augustyna i św. Bazylego z Kapadocji, oskarżano o forsowanie modelu płaskiej Ziemi i zwalczanie innych poglądów na tę sprawę. Przez całe średniowiecze i pierwsze wieki czasów nowożytnych miał niepodzielnie panować pogląd o Ziemi jako płaskiej tarczy. Dopiero wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana sprawiły, że w Europie zaczęto przyjmować wizję kulistej planety, a i to niechętnie. Zresztą sam Kolumb miał ścierać się z uczonymi z dworu króla Ferdynanda i królowej Izabeli o prawdziwy kształt naszego świata.

Skąd wziął się taki absurdalny pogląd?

W XVI i XVII wieku, a nawet później, protestanci prowadzili energiczną kampanię przeciw nauczaniu katolickiemu i szkołom katolickim, imając się wszelkich środków. Angielski pisarz, duchowny anglikański i uczony, Robert Burton pisał w swoim dziele o melancholii, że św. Augustyn, Laktancjusz, św. Bazyli z Kapadocji i inni późnoantyczni i wczesnośredniowieczni uczeni chrześcijańscy twierdzili, iż Ziemia jest zupełnie płaska, jak dysk. XVIII-wieczny duński literat, baron Ludwik Holberg, wróg katolicyzmu i nauczania religii, napisał komedię pt. Erasmus Montanus, której główny bohater musi oświadczyć chłopom z wioski, do której przybył, że Ziemia jest płaska jak naleśnik, by móc pojąć za żonę swoją narzeczoną. Tym tropem poszedł amerykański działacz polityczny i myśliciel, Thomas Jefferson, który w jednej ze swoich licznych publikacji całkowicie fałszywie zrelacjonował sprawę Galileusza. Utrzymywał, że Galileusz był przesłuchiwany przez Inkwizycję, ponieważ stanowczo twierdził, że Ziemia jest kulista, a nie płaska. Jefferson wykorzystał swoją wydumaną historyjkę do udowodnienia, że rząd kraju nie powinien oficjalnie popierać żadnej religii.

XIX-wieczne Stany Zjednoczone poszły za myślą Thomasa Jeffersona i nie nadały żadnej religii statusu wyznania państwowego. Ale ich obywatele interesowali się nauką i ideologią, a w przerwach pomiędzy kolejnymi inicjatywami gospodarczymi politycznymi lubili poczytać ciekawe książki i snuć odkrywcze myśli. Jedną z tych książek była „Historia życia i wypraw Krzysztofa Kolumba”, napisana w 1828 roku przez pochodzącego ze szkocko-angielskiej rodziny pisarza i historyka i dyplomatę, Washingtona Irvinga. Przez jakiś czas był on ambasadorem USA w Madrycie, co zainspirowało go do napisania opowieści o życiu Kolumba. W jednym z pierwszych rozdziałów swojej książki Irving przedstawił oszałamiający obraz dyskusji młodego odkrywcy z uczonymi i zakonnikami króla Hiszpanii, powołanymi do oceny projektu Kolumba. Opis tego posiedzenia został oparty niemal w całości na bujnej fantazji Irvinga, a nie na źródłach czy relacjach z epoki. Obraz przedstawiony przez Irvinga jest bardzo klarowny: młody, odważny odkrywca, który uważa, że Ziemia jest kulą, przeciwstawia się fanatykom religijnym, którzy cytując Pismo Święte próbują udowodnić, że jest jednak płaska. Książka Irvinga zyskała ogromna popularność i dla wielu Amerykanów stała się podstawowym źródłem o Kolumbie i średniowiecznej nauce. Fałszywa wizja ludzi z dawnych czasów, wierzących w koncept płaskiej Ziemi upowszechniała się w coraz szerszych kręgach społeczeństwa.

Od czasu publikacji popularnej książki Washingtona Irvinga idea wiary w płaski świat zaczęła się upowszechniać. Podchwytywali ją przede wszystkim pisarze i uczeni wrogo nastawieni do religii w ogóle, a do katolicyzmu w szczególności. Francuski filolog klasyczny i archeolog Jean Antoine Letronne oskarżył starożytnych Ojców Kościoła o promowanie i podtrzymywanie koncepcji płaskiej Ziemi. Te same oskarżenia wysuwał angielski filozof, William Whewell, wskazując szczególnie na negatywną rolę Laktancjusza i Kosmasa Indikopleustesa.

Do rozpowszechnienia fałszywej idei, jakoby starożytni i średniowieczni uczeni święcie wierzyli w płaską jak kartka papieru Ziemię, przyczynili się najbardziej dwaj działający w Stanach Zjednoczonych uczeni: John William Draper i Andrew Dickson White. Draper był urodzonym w Lancashire synem pastora metodystów i wyemigrował do USA w 1831 roku. Został profesorem chemii i nauczycielem licznych szkół na Wschodnim Wybrzeżu. Draper wykonał jako pierwszy dagerotyp Księżyca. W 1874 wydał pracę „History of the Conflict between Religion and Science”, która okazała się bardzo popularnym i wpływowym dziełem. Draper opisywał w niej rzekomo wiecznotrwały i nieunikniony konflikt religii i nauki, który miał się ciągnąć poprzez całą historię zachodniej cywilizacji. Według niego chrześcijaństwo było główną przeszkodą w rozwoju nauki w starożytności i średniowieczu. Jego dominacja skazał Europę na wieki ciemnoty i zabobonu. J. W. Draper zarzucał chrześcijańskim duchownym hamowanie postępu nauki i forsowanie poglądu o płaskości Ziemi. Był nie tylko przeciwnikiem katolicyzmu, ale także wrogiem religii i dogmatów. Jego argumentacja trafiała do antykatolicko nastawionych akademików z amerykańskich uczelni i do protestanckiej inteligencji Wschodniego Wybrzeża USA. Wszyscy chętnie przyjęli tezę, że pomiędzy wiarą a rozumem i nauką istnieje nieprzezwyciężalny konflikt. Propagatorem tez Drapera stał się profesor Andrew Dickson White, wykładowca i rektor Cornell University i dyplomata. White był wychowankiem Uniwersytetu Yale i członkiem zamkniętego stowarzyszenia akademickiego Skull and Bones. Był zwolennikiem edukacji nowoczesnej, to znaczy nie związanej z żadną religią. Głęboko wierzył, że wiara jest wroga rozumowi i dociekaniom naukowym. Kiedy zakładał wraz z Ezrą Cornell’em Cornell University, kładł nacisk na role nowej uczelni jako azylu dla nauki, która nie miała podlegać żadnym ograniczeniom ze strony religijnych dogmatów, czy też być dostosowywana do treści biblijnych. W 1869 roku White wygłosił wykład o wiecznej wojnie chrześcijaństwa z nauką, toczącą się między narzucającą swoje skostniałe podejście dogmatyczną kościelną teologią z jednej strony i poszukującą wolności nauką z drugiej. Tezy przedstawiane przez profesora były bardzo sugestywne i niemal hipnotyzowały licznych słuchaczy. W 1896 roku, w przeddzień wojny Stanów Zjednoczonych z Hiszpanią i wojny Wielkiej Brytanii z Oranią i Transwalem, White opublikował swoją sztandarową pracę: „A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom”, w której postulował całkowite odizolowanie nauki od religii. Według White’a Kościół chrześcijański od początku sprzeciwiał się idei kulistej planety i lansował model płaskiej Ziemi nakrytej stałą kopuła firmamentu, na której zawieszone były gwiazdy. Nawet wyprawa Magellana dookoła świata i podróż Kolumba nie zdołały przekonać wszystkich do idei kulistości Ziemi. Książka White’a stała się ogromnie popularna, a na jego informacje o konflikcie religii i nauki niektórzy powołują się do dziś. Praca została wydrukowana w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i przetłumaczona na wiele języków. White pisał konflikcie teologii z naukami ścisłymi tak, jak o prawdziwej wojnie. Jego styl i sformułowania przejęło wielu przeciwników religii na całym świecie. Tymczasem praca White’a stanowi wzorcowy antyprzykład niesolidnej roboty historycznej. Amerykański profesor korzystał z wątpliwej jakości źródeł, przedstawiał tylko te, które wspierały jego tezę, odrzucił wszelką krytykę, a sporą część jego argumentacji stanowią zmyślenia, szyderstwa i twierdzenia nie oparte o żaden znaczący materiał. Mimo to, White spopularyzował w społeczeństwach anglosaskich koncepcję nieustającej wrogości Kościoła Katolickiego do nauki i wiarę w to, że przed Kolumbem i Magellanem Europejczycy wierzyli, iż ziemia jest płaską tarczą. White potraktował jako dosłowne i pierwszorzędne źródło historyczne książkę Irvinga, co wystawia mu jak najgorsze świadectwo. W narracji White’a nauka jest tak naprawdę religią, która wskazuje cele krucjaty, toczy bitwy, ma swoich świętych i męczenników.

Jednak najciekawszej i najbardziej zaskakującej manipulacji dotyczącej dawnych poglądów na kształt Ziemi był francuski astronom Camille Flammarion. Był on z zawodu grawerem, ale także okultystą i entuzjastą spirytyzmu. Biegłość w astronomii łączył z dziwacznym światopoglądem. Wierzył nie tylko w najnowsze koncepcje nauki, ale także w wędrówkę dusz, wędrówkę żywych organizmów w ogonach komet i istnienie innych światów. Flammarion był jednym z najgorliwszych bywalców na seansach Eusapii Palladino. Wierzył w pismo automatyczne, mediumizm i inne nadnaturalne fenomeny. W 1888 roku opublikował książkę „L'atmosphère: météorologie populaire”, w której zamieścił drzeworyt przedstawiający człowieka przebijającego się przez powłokę sfery niebieskiej w miejscu, gdzie kończy się płaska Ziemia. Drzeworyt, wyglądający jak średniowieczne dzieło sztuki miał ukazywać średniowiecznego poszukiwacza, który dotarł do krańca świata, znajdując punkt styczny nieba i ziemi. Od początku uważano, że drzeworyt zamieszczony w książce jest stary i pochodzi co najmniej z XVI wieku. Jeszcze w połowie XX wieku wielu badaczy uważało, że mają do czynienia z oryginalnym, co najmniej renesansowym drzeworytem. Ale niebawem okazało się, że nie można znaleźć żadnej kopii rysunku, która byłaby starsza, niż początek dwudziestego stulecia. Zauważono, że rysunek został wykonany za pomocą specjalnego typu rylca grawerskiego, który nie był używany przed XVIII wiekiem. Prawdopodobnie Flammarion, grawer i bibliofil, sam zaprojektował i zamówił obrazek w zakładzie grawerskim, bądź nawet wykonał go własnoręcznie, wzorując się na stylistyce średniowiecznych i renesansowych przedstawień. Do dziś można spotkać w książkach i Internecie reprodukcje tej grawiury, która jest błędnie opisywana jako „niemiecki drzeworyt z XVI wieku”. Liczne reprodukcje drzeworytu równie mocno przyczyniły się do popularyzacji błędnej teorii o poglądach dawnych Europejczyków na kształt naszej planety, co książki White’a i Drapera.

Jak zatem było w rzeczywistości?

Starożytne ludy Bliskiego Wschodu: Babilończycy, Egipcjanie, Hetyci, Izraelici, Persowie faktycznie wierzyli, że Ziemia jest płaską tarczą, pływającą po wodach wiecznego oceanu. Babilończycy i Izraelici przedstawiali wizję płaskiej Ziemi nakrytej kopułą firmamentu, na której zawieszono ciała niebieskie. Taką Ziemię przedstawia babilońska mapa świata, odkryta na tabliczce glinianej z VI w. przed Chr. Dla starożytnych ludów germańskich Ziemia była także płaskim lądem oblewanym ze wszystkich stron przez ocean, osadzonym na mitycznym drzewie Yggdrasil. Starożytni Chińczycy długo trzymali się podobnego obrazu świata.

Jeszcze w okresie archaicznym Grecy wierzyli, że Ziemia jest płaska i podzielali poglądy ludów Wschodu na budowę świata. Homer widział świat jako płaską tarczę lądu, otoczoną przez ocean (Okeanos). Jego poglądy podzielał Hezjod. Nawet pierwsi jońscy filozofowie: Tales, Demokryt, Anaksagoras, Anaksymander uważali, że Ziemia jest płaska. Pierwsi historycy: Hekatajos z Miletu i Herodot z Halikarnasu byli zwolennikami identycznego modelu. Herodot wątpił w podróż Fenicjan dookoła Afryki, bo nie wierzył, że Słońce mogło być dla tyryjskich żeglarzy widoczne na północy. Nie zgadzało się to z jego wizją płaskiej Ziemi, za to dobrze pasowało do modelu kulistej planety.

Ale podróże morskie Greków szybko przyczyniły się do zmiany ich wizji świata. Zmiana pozycji gwiazd na niebie, zauważalna w czasie dalekich wypraw, skłaniała ich do zastanawiania się, czy naprawdę Ziemia jest płaska jak tarcza Achillesa. Pitagoras z Samos jako pierwszy stwierdził, że Ziemia jest kulą, ponieważ kula jest najdoskonalszą figurą geometryczną. Tą ideę szybko podchwycił Platon, który uczył się u pitagorejczyków w południowej Italii. Zaczął porównywać kształt Ziemi do skórzanej piłki do gry i tak jak Pitagoras utrzymywał, że świat, jako twór doskonały, musi mieć doskonałą formę. Uczeń Platona, Arystoteles, zaczął zbierać wyniki obserwacji i dowody, które mogły poprzeć tezę o kulistości Ziemi. Zauważył, że niektóre gwiazdozbiory widoczne w Grecji i na Cyprze nie są zauważalne w Egipcie, a cień Ziemi rzucany na Księżyc w czasie zaćmienia jest okrągły. Z całym przekonaniem stwierdził, że Ziemia musi być kulą. Jego wpływy i autorytet szybko przekonały greckich filozofów i uczonych do tego modelu. Żyjący w III w. przed Chr. i pracujący w Aleksandrii grecki matematyk, Eratostenes z Cyreny dokonał pierwszego pomiaru wielkości kuli ziemskiej i długości południka, biorąc za podstawę kąt padania promieni słonecznych w Asuanie i Aleksandrii, oraz odległość między obydwoma miastami. Doszedł do wniosku, że obwód kuli ziemskiej wynosi 252 000 stadionów (40074 km). Wszyscy uczeni Greccy i rzymscy przyjęli za pewnik, że Ziemia jest kulą. Tę wiarę podzielali także wcześni chrześcijanie. Wprawdzie Laktancjusz i św. Jan Chryzostom wątpili w kulistość naszej planety, ale byli jedynie odosobnionymi wyjątkami. Św. Augstyn, św. Bazyli z Cezarei i św. Ambroży wiedzieli doskonale, że świat jest kulisty. Mimo, że w VI w. po Chr. Kosmas Indikopleustes lansował wizję świata w kształcie tabernakulum z płaską Ziemią w środku, to jego poglądy nie zyskały popularności. Kościół zresztą nigdy nie podniósł żadnego modelu świata, czy koncepcji naukowej do rangi dogmatu. W średniowieczu antyczna wiedza geograficzna trafiła do klasztorów dzięki św. Izydorowi z Sewilli i św. Będzie Czcigodnemu. Podzielali oni poglądy Arystotelesa na kształt Ziemi. Kulę ziemską opisywała także św. Hildegarda z Bingen i papież Sylwester II. Uczeni chrześcijańskiej Europy na równi z intelektualistami świata islamu uznawali kulistość planety. Z licznych ksiąg średniowiecznych znane są przedstawienia kulistego świata, zawieszonego w kosmosie. Astronomowie średniowiecza opierający się na modelu Ptolemeusza traktowali sferyczny kształt Ziemi jako oczywistość. Tak naprawdę spór Kolumba z uczonymi króla Hiszpanii dotyczył nie kształtu Ziemi, ale jej rozmiarów i możliwości dopłynięcia do Indii z Zachodu. Kolumb, za włoskim kartografem Paolo dal Pozzo Toscanellim uważał, że obwód ziemi jest dużo mniejszy, niż zakładali uczeni hiszpańscy, a wybrzeża Azji leżą blisko brzegów Europy.

Pseudonaukowa teoria o wierze ludzi starożytności i średniowiecza w płaską Ziemię jest do dziś przytaczana jako argument przeciw Kościołowi Katolickiemu i religii w ogóle. Tymczasem jest ona oparta na wadliwych danych i zmanipulowanych koncepcjach dziewiętnastowiecznych uczonych angielskich. Warto zauważyć, że w pewnym okresie zyskała ona wielką popularność w społeczeństwie polskim. Po powstaniu styczniowym ziemie Królestwa Polskiego przeżyły prawdziwą inwazję anglosaskiej literatury naukowej i filozoficznej, nie zawsze wysokiej wartości. Zaczytywano się w dziełach Herberta Spencera, Johna Stuarta Milla, Thomasa Buckle’a, a także Johna W. Drapera. Książkę Drapera „History of the Conflict between Religion and Science” szczególnie zapamiętale studiował młody student Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Roman Dmowski. Wyniósł z niej zupełnie mylne pojęcia na temat stosunku nauki do religii, co zapewne w połączeniu z atmosferą popowstaniowej beznadziei i krytyki religii stało się przyczyną jego odejścia od Kościoła i wiary.

Literatura

S.J. Harris, B. L. Grigsby (red.), Misconceptions about the Middle Ages, New York, London, 2008.

E. Rybka, Astronomia Ogólna, Warszawa, 1983.

B. Bieńkowska, W. Zonn, Kopernik. Astronomia. Astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, 1973.

S. J. Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, New York, 2011.

Ch. Garwood, Flat Earth: the history of an infamous idea, London, 2007.

Z. Wójcik, Historia powszechna. XVI-XVII w., Warszawa, 2007.

Kula ziemska widoczna z pokładu statku kosmicznego Apollo 17

Pisarz Washington Irving

John William Draper

Profesor Andrew Dickson White

Camille Flammarion

Drzeworyt Flammariona 

Babilońska mapa świata z VI w. przed Chr.

Obraz świata według ludów starożytnego Wschodu

Świat według Hekatajosa z Miletu

Wszechświat i kuliste ciała niebieskie - według Pitagorasa

Księżyc w czasie zaćmienia

Doświadczenie Eratostenesa z Cyreny

Kula ziemska na ilustracji z XIV-wiecznego francuskiego manuskryptu

Glob ziemski, przedstawienie z XIV-wiecznego angielskiego manuskryptu

Ocean Atlantycki, mapa Toscanellego

Statki Kolumba w drodze przez Ocean Atlantyckitagi: manipulacja  historia świata  geografia  historia nauki  kształt ziemi  astronomia  płaska ziemia 

Stalagmit
30 maja 2018 07:19
143     6637    20 zaloguj sie by polubić
komentarze:
stanislaw-orda @Stalagmit
30 maja 2018 07:48

Chciałbym zwrócić uwage, że Eratostenes, korzystający z ówczesnego "oprzyrządowania" dokonał pomiaru obwodu globu ziemskiego niewiele rózniącego się od wspólczesnych pomiarów satelitarnych.

Eratostenes zmierzył obwód i średnicę Ziemi z dokładnością różniącą się o mniej niż pięć procent od współczesnych pomiarów satelitarnych tych wielkości. Jest to wynik zadziwiająco dokładny, a możliwy był do uzyskania dzięki zastosowaniu poprawnej metody wykorzystującej stałe relacje geometryczne. Eratostenes ekstrapolował dane uzyskane metodą triangulacji zastosowanej lokalnie, na rozmiar całej Ziemi. A oto jakiego rodzaju dane Eratostenes miał do swojej dyspozycji: długość cienia rzucanego przez pręt w Aleksandrii, głębokość studni w Syene (dzisiejszy Asuan), odległość między tymi miejscowościami oraz kąt padania promieni słonecznych w momencie, gdy sięgały one do dna studni. Eratostenes przyjął do swoich wyliczeń, iż obie miejscowości, które znajdują się w Egipcie, położone są na tej samej długości geograficznej. Nie jest tak dokładnie, ale odchylenie jest niezbyt znaczne i wynosi około 2,5 stopnia. Eratostenes nie dysponował oprzyrządowaniem technicznym umożliwiającym dokładny pomiar szerokości i długości geograficznej."

https://www.salon24.pl/u/dawidowicz/400012,czy-naprawde-zmierzylismy-wszechswiat

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @Stalagmit
30 maja 2018 08:15

Mnie w tych rozważaniach o kulistości Ziemi zadziwia najbardziej stwierdznie - myśleli, że jest płaska jak talerz. Mam kilka talerzy w domu i żaden nie jest tak do końca płaski. 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @stanislaw-orda 30 maja 2018 07:48
30 maja 2018 08:19

To prawda, dziękuję za ważne uzupełnienie. Doświadczenie Eratostenesa to jeden z największych wyczynów w historii nauki. Błąd pomiaru wynosi jedynie 0.16%.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @gabriel-maciejewski 30 maja 2018 08:15
30 maja 2018 08:22

To po prostu błąd stylistyczny. Już poprawiłem

 

zaloguj się by móc komentować


Stalagmit @rotmeister 30 maja 2018 08:33
30 maja 2018 08:37

O właśnie, jeszcze więcej szczegółowych informacji, bardzo dziękuję.

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @Stalagmit
30 maja 2018 09:32

Średnio rozgarnięty średniowieczniak wiedział co ma myśleć patrząc na wyobrażenia króla z jabłkiem monarszym (globus cruciger). Później to widział grając w karty. W tej kwestii więc warto iść w "popkulturę" ;)

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Stalagmit
30 maja 2018 09:38

Super notka. Kocham średniowiecze od zawsze. Okropnie mnue gniewa popularne powiedzenie,  mroku średniowiecza. .

 

Kiedyś ksiądz w kazaniu chcąc do czegoś przekonać powiedział : już nie żyjemy w średniowieczu. ..tzn ze wtedy były ciemniaki ...Ale my dzisiaj już wiemy itd..

.

Tak mnie roxgniewal ze byłam gotowa iść do zakrystii zrobić mu wykład. .Ale nic by nue zrozumiał. Oni się wieczne spieszą. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @rotmeister 30 maja 2018 08:33
30 maja 2018 09:44

Załącza pan serwis apologetyka.katolik, gdzie redaktorem jest Marek Piotrowski, chyba najbardziej współcześnie zasłużony apologetyk.

Jego trylogia "Dlaczego ufam Kościołowi", "Kościół oskarżony" i "Kościół na celowniku" to prawdopodobnie najlepsze na naszym padole kompendium.

Dlaczego nie natknąłem się tu na jakieś recenzje ww, po prostu nie wiem.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-osiejuk @Stalagmit
30 maja 2018 09:50

Cudowny tekst. Bardzo Ci dziękuję.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @dziad-kalwaryjski 30 maja 2018 09:32
30 maja 2018 10:06

Dziękuję za tę ważną uwagę. To prawda, glob/jabłko było insygnium władzy cesarskiej i królewskiej już od czasów rzymskich. Często pojawia się ono na przedstawieniach i ma formę ziemskiego globu, nieraz z siatką południków i równoleżników.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Maryla-Sztajer 30 maja 2018 09:38
30 maja 2018 10:08

Dziękuję bardzo. To był (i niestety do dziś jest) jeden z najgorszych mitów na temat średniowiecza. W ogóle nie można mówić, że ludzie z dawnych epok byli ciemni.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @krzysztof-osiejuk 30 maja 2018 09:50
30 maja 2018 10:09

Super, ja również Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że tekst Ci się spodobał.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @dziad-kalwaryjski 30 maja 2018 09:44
30 maja 2018 10:11

"Dlaczego ufam Kościołowi" mam na półce, "Kościół oskarżony" jakoś mnie nie zachwycił więc sprzedałem, "Kościół na celowniku" aktualnie czytam i jest bardzo dobrze.

"Dlaczego nie natknąłem się tu na jakieś recenzje ww, po prostu nie wiem".

Proszę samemu coś napisać. Łamy SN czekają.

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @Stalagmit 30 maja 2018 10:06
30 maja 2018 10:16

Zazdroszczę panu "szybkiego dostępu do dowodów". Zwłaszcza te południki i równoleżniki, aby każdy wiedział że koło to nie naleśnik a kula - piękne!

Zastanawiało mnie też kartuskie "Stat crux dum volvitur orbis", gdzie już mówiło się nie tyle o kulistości, ale o obracaniu się ziemi ! Niestety oficjalnie pierwsze wzmianki to pocz XVII w, ale trzeba by pogrzebać głębiej...

zaloguj się by móc komentować


parasolnikov @Stalagmit
30 maja 2018 10:24

Z jednym się zgodzę Kościół rzeczywiście opóźnia "nauke", nie pozwala na lobotomie, nie można sobie założyć małego aushwitzu i używać do woli, nie można wstrzykiwać ludziom rzeczy bez ich zgody lista jest długa, historia "eksperymentów dla dobra nauki" w świecie poza Katolickim jest bardzo długa.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @dziad-kalwaryjski 30 maja 2018 10:16
30 maja 2018 10:34

Tak, właśnie tak uwydatniano fakt, że chodzi o kulę. A co do obrotu, to temat na oddzielny tekst.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @parasolnikov 30 maja 2018 10:24
30 maja 2018 10:39

A to prawda. Kościół od zawsze zabraniał niemoralnych sposobów prowadzenia "badań", a raczej pseudobadań. Co ciekawe, utarł się też inny mit, jakoby Kościół zabraniał lekarzom wykonywania sekcji zwłok. Jest to nieprawda, o czym świadczą np. średniowieczne przedstawienia. Sekcji zabraniali natomiast pogańscy cesarze rzymscy i to z pobudek religijnych.

zaloguj się by móc komentować

PiotrKozaczewski @Stalagmit
30 maja 2018 11:19

Obecnie "płaska Ziemia", "chemtrailsy" i inne takie mają obecnie pewną bardzo konkretną funkcję dezinformacyjną. Otóż istnieją portale, na pozór zajmujące się takimi bredniami, a prawdopodobnie służące do zamieszczania tam innych treści, takich, które chcemy, ośmieszyć/stygmatyzować/unieważnić. Wystarczy w takim miejscu zamieścić notatkę na niewygodny dla kogoś temat, i temat ten znajdzie się w towarzystwie różnych bredni. Będzie to widać w wyszukiwarkach i słychać w rozmowach, z własnego doświadczenia: "...eee, widziałem takie coś na jednym portalu, było tam też o chemtrailsach i płaskiej Ziemi, więc to pewnie takie same pierdoły..."

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Stalagmit
30 maja 2018 11:25

Słuszna konstatacja. Jest w ogóle sporo stron internetowych podających wiadomości o "świni z trzema głowami" albo o "radioaktywnych rzodkiewkach". I służą one rzeczywiście zatapianiu treści niestandardowych.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @PiotrKozaczewski 30 maja 2018 11:19
30 maja 2018 11:29

Słuszna konstatacja. Jest w ogóle sporo stron internetowych podających wiadomości o "świni z trzema głowami" albo o "radioaktywnych rzodkiewkach". I służą one rzeczywiście zatapianiu treści niestandardowych.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Stalagmit
30 maja 2018 12:33

Nie zwalnia Pan tempa... Kolejny fantastyczny tekst. Dzięki wielkie za tę wiedzę.

Tyle tego, że może się uzbiera na jakiś nowy numer Szkoły Nawigatorów... Powiedzmy o Kościele odświeconym ;)

Pozdrawiam serdecznie.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @PiotrKozaczewski 30 maja 2018 11:19
30 maja 2018 12:37

Dokładnie tak to działa i w ten spis jest dalej powielane... Co charakterystyczne to sporo na takich portalach "słowian", i innych zmoskwiałych lechitów, domagających się przede wszystkim "otworzenia tajnego archiwum Watykanu" (w "imię róży" chciałoby się powiedzieć :) )

zaloguj się by móc komentować

marad @Stalagmit
30 maja 2018 12:42

Bardzo Dziekuję za dzisiejszy tekst.

Ciekawe, czy Archimedes wypowiadając się o zaletach dźwigni:
"Dajcie mi punkt podparcia, a porusze ziemię",
miał na myśli ziemię jako kulę, czy ziemię jako dysk ?

 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @rotmeister 30 maja 2018 10:11
30 maja 2018 12:48

Próbuję znaleźć tę pierwszą pozycję, ale wszędzie pisze "wyprzedano".

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @OdysSynLaertesa 30 maja 2018 12:33
30 maja 2018 14:07


Dziękuję bardzo. Staram się jakoś ciągnąć ten wózek. A plany wydawnicze to w gestii Szanownego Gospodarza, rzecz jasna.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @marad 30 maja 2018 12:42
30 maja 2018 14:10

Ja także bardzo dziękuję. Archimedes w III w. przed Chr. na pewno miał na myśli kulę. Ówcześni uczeni Greccy przyjęli już kulistość Ziemi.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Stalagmit 30 maja 2018 14:07
30 maja 2018 14:25

Jasne! To tylko takie pobożne życzenie na przyszłość :)

Żadnej presji ani ponaglenia nigdy tu na nikogo nie wywieram.

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @OdysSynLaertesa 30 maja 2018 14:25
30 maja 2018 14:26

Ok. Pomysł na temat niewątpliwie wart uwagi.

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit
30 maja 2018 14:30

Witam serdecznie

czytam od dawna, nie rejestrowałem się, ale musze tu napisać kilka uwag. Obrazki Ziemi wykonane przez NASA to własnie są obrazki a nie zdjęcia. To jest grafika. Ziemia tak nie wygląda. Nie ma żadnego zdjęcia Ziemi z odległości 6000km. To wszystko co teraz nam pokazują to piekne kolorowe rysuneczki. Nie ma dowodu na to , że Ziemia to planeta. Są tylko opowieści i filmy o planecie Ziemi.

zaloguj się by móc komentować

PiotrKozaczewski @Gilgamesz 30 maja 2018 14:30
30 maja 2018 15:02

A ruskie zdjęcia Ziemi z kosmosu?

zaloguj się by móc komentować

PiotrKozaczewski @OdysSynLaertesa 30 maja 2018 12:37
30 maja 2018 15:04

Nawet nie zmoskwiałych ... Raczej czuć siarką i biseksualnym koziołkiem, :-)

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @PiotrKozaczewski 30 maja 2018 15:02
30 maja 2018 15:09

A ruskie zdjęcia Ziemi z kosmosu?

Proszę jakieś wkleić.....

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Gilgamesz 30 maja 2018 14:30
30 maja 2018 15:11

Dzień dobry.

"Nie ma dowodu na to , że Ziemia to planeta."

Proszę mi wybaczyć, ale nie jestem do końca pewien, o co Panu chodzi, zwłaszcza w tym zdaniu.

zaloguj się by móc komentować

PiotrKozaczewski @Gilgamesz 30 maja 2018 15:09
30 maja 2018 15:14

Nie wiem. Pytam, bo latali wokół Ziemi. Jeden to podobno nawet anioły widział.

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit
30 maja 2018 15:22

To są wszystko tylko opowieści.....

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @PiotrKozaczewski 30 maja 2018 15:14
30 maja 2018 15:24

Nie wiem. Pytam, bo latali wokół Ziemi. Jeden to podobno nawet anioły widział.

To są tylko opowieści....

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @Stalagmit
30 maja 2018 15:26

Wspaniała notka. Wielkie dzięki za ten zestaw "propagandystów czyli kłamców". No i nie patrząc na żadne "ekumenizmy" należy zapytać braci protestantów, dlaczego do dzisiaj nie odwołali swoich kłamstw na temat średniowiecznego Kościoła i jego rzekomej wiary w "płaską Ziemię". 

I pomyśleć, że "ojciec założyciel" Jefferson nie tylko trzymał niewolników to  jeszcze był ordynarnym kłamczuchem. I tak się to ciągnęło od XVIII do XIX w., kiedy w latach 40-tych antykatolicy sprokurowali "pamiętniki zakonnicy', która miała relacjonować "z życia wzięte" opowieści o rozpustnym życiu zakonników i zakonnic a ona sama miała być "wykorzystywana", w efekcie miała "porzucić klasztor". Książka była antykatolickim hitem w USA i w Europie a podobno niedawno została znowu wydana : w Australii. 

No i lista tych "protestanckich wielbicieli nauki' i te pełne "godności" fizjonomie z bokobrodami. Zdaje się, że mieli bardzo dobre mniemanie o sobie. 
 

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit 30 maja 2018 15:11
30 maja 2018 15:34

"Proszę mi wybaczyć, ale nie jestem do końca pewien, o co Panu chodzi, zwłaszcza w tym zdaniu."

Ziemia nie jest płaska, jest kulą. Tylko gdzie my żyjemy? Czy na jej powierzchni?

Oto zdjęcie Felixa Baumgartnera z 36 km nad Ziemią. Krzywizna jak na dłoni...

http://bi.gazeta.pl/im/6f/0f/ba/z12193647V,Austriacki-wyczynowiec-Felix-Baumgartner-w-marcu-2.jpg

Ale Felix z kabiny widział coś zupełnie innego...

http://www.newsweek.pl/g/i.aspx/1200/0/newsweek/634677050855270000.jpg

Widział prosty horyzont

 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Gilgamesz 30 maja 2018 15:22
30 maja 2018 15:34

Ale dziś nikt nie kwestionuje, że Ziemia to planeta, o kształcie zbliżonym do kuli (ściśle rzecz biorąc to tzw. geoida) o promieniu 6378,137 km. Chyba nie sugeruje Pan, że Ziemia to płaska tarcza? Proszę sięgnąć do Astronomii ogólnej E. Rybki i zamieszczonej w spisie literatury pracy Kopernik. Astronomia. Astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny. Zamieszczone przeze mnie zdjęcie zostało wykonane z odległości 29 tys. kilometrów. 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @pink-panther 30 maja 2018 15:26
30 maja 2018 15:38

Bardzo dziękuję. To co starałem się przedstawić, to klasyczny przykład manipulacji. W krajach anglosaskich sfabrykowano więcej takich propagandowych paszkwili. Tyle pracy i atramentu zmarnowano na pseudonaukowe dywagacje. A uwierzył w to R. Dmowski i pułk. Edward M. House....

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @Gilgamesz 30 maja 2018 15:22
30 maja 2018 16:15

Kolega opowiadał, że latał samolotem ... ale to tylko opowieści ...

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @telok 30 maja 2018 16:26
30 maja 2018 16:33

Bardzo Panu dziękuję. Staram się od czasu do czasu napisać coś ciekawego. A dziś byłem u lekarza, który orzekł, że jestem zdrowy :)

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @parasolnikov 30 maja 2018 16:15
30 maja 2018 16:33

:) Opowieści dziwnej treści :)))

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @telok 30 maja 2018 16:39
30 maja 2018 16:42

Nic nie szkodzi. Dziękuję za troskę i zainteresowanie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Stalagmit 30 maja 2018 15:38
30 maja 2018 16:48

Powiedziałbym, że dziedzictwo pana Romana jest jeszcze bardziej zatrute niż dziedzictwo towarzysza Ziuka, bo ten pierwszy występował z pozycji tak zwanych prawicowych, a ten drugi z tak zwanych lewicowych. A to endecy pana Romana wprowadzili do polskiej polityki właśnie mit płaskiej ziemi pod postacią konstytucji marcowej. Towarzysz Ziuk i jego oficerowie tylko wykorzystali ten mit jako odskocznię, by pokazać, że ziemia nie jest płaska, ale ma kształt ostrosłupa z towarzyszem Ziukiem na szczycie. I ani słowa o powszechnym panowaniu Chrystusa Króla, o absolutnej konieczności ufundowania państwa na ustroju monarchii katolickiej, w której nie ma żadnej suwerenności narodu, ale obowiązuje zgoda narodu na podporządkowanie się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla. Przy braku zgody narodu Chrystus nie będzie zbuntowanym narodem rządził.

Przedstawiciele klubu płaskiej ziemi rządzą w Polsce od drugiej połowy XVIII wieku.

 

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit 30 maja 2018 15:11
30 maja 2018 16:52

bo na NTV mówią, że to nie planeta, a takie coś ;)) A doszli do tego studiując biblię....

 

zaloguj się by móc komentować

PiotrKozaczewski @Gilgamesz 30 maja 2018 15:34
30 maja 2018 16:53

Na drugim zdjęciu jest także widoczna krzywizna - proszę sie UWAŻNIE przyjrzeć.

Tylko wycinek koła jest mniejszy, stąd wydaje się bardziej płaski.

To tak, jak w (szkolnej?) trygonometrii:

dla małych kątów x (w radianach) :  six(x) ~ x.

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit
30 maja 2018 16:53

pobiłeś dzisiaj Szymonie sam siebie, fantastyczna notka!

zaloguj się by móc komentować

PiotrKozaczewski @PiotrKozaczewski 30 maja 2018 16:53
30 maja 2018 16:54

Na drugim zdjęciu jest także widoczna krzywizna - proszę sie UWAŻNIE przyjrzeć.

Tylko wycinek koła jest mniejszy, stąd wydaje się bardziej płaski.

To tak, jak w (szkolnej?) trygonometrii:

dla małych kątów x (w radianach) :  sin(x) ~ x.

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit 30 maja 2018 10:06
30 maja 2018 16:59

i fantastyczne zilustrowanie 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @krzysztof-laskowski 30 maja 2018 16:48
30 maja 2018 17:00

Super: "kształt ostrosłupa z towarzyszem Ziukiem na szczycie" to trzeba wyryć w marmurze. A jeszcze lepiej, żeby ktoś to narysował. Dzięki.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ainolatak 30 maja 2018 16:53
30 maja 2018 17:02

Dziękuję uprzejmie. Cóż mogę napisać... Zapraszam do czytania następnych notek.

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit
30 maja 2018 17:07

 A finiszem w postaci:

Po powstaniu styczniowym ziemie Królestwa Polskiego przeżyły prawdziwą inwazję anglosaskiej literatury naukowej i filozoficznej, nie zawsze wysokiej wartości. Zaczytywano się w dziełach Herberta Spencera, Johna Stuarta Milla, Thomasa Buckle’a, a także Johna W. Drapera. Książkę Drapera „History of the Conflict between Religion and Science” szczególnie zapamiętale studiował młody student Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Roman Dmowski. Wyniósł z niej zupełnie mylne pojęcia na temat stosunku nauki do religii, co zapewne w połączeniu z atmosferą popowstaniowej beznadziei i krytyki religii stało się przyczyną jego odejścia od Kościoła i wiary.

wrzuciłeś granat i zrównałeś z ziemią angielskich propagandystów, przy okazji odłamkując Dmowskiego ;)

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Stalagmit 30 maja 2018 17:00
30 maja 2018 17:15

Proszę bardzo.

Uzupełnienie: osiemnastowieczni szerzyciele mitu płaskiej ziemi wystrugali Konstytucję 3 Maja, przez przyjęcie której przyspieszyli upadek państwa polskiego, ale obok herezji suwerenności narodu zachowali w tym dokumencie monarchię dziedziną, katolicyzm jako religię panującą itd. Zaczęli rządzić, ale nie dokonali tego, czego dokonali endecy. Na początku XX wieku jeszcze niektórzy Polacy rozumieli, że państwo potrzebuje sankcji religijnej. Endecy doprowadzili do tego, że państwo zostało formalnie oddzielone od religii. Od tamtej pory państwo polskie tkwi w formalnej herezji wobec Kościoła katolickiego.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ainolatak 30 maja 2018 17:07
30 maja 2018 17:20

Panów P. i D. trzeba po prostu dogłębnie rozpracować. Szanowny Gospodarz już się wgłębił w temat...

zaloguj się by móc komentować


rotmeister @OdysSynLaertesa 30 maja 2018 12:48
30 maja 2018 17:30

Bo to kapitalna książka jest. Ja kupiłem w stacjonarnej księgarni w domu pielgrzyma na Jasnej Górze.  

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Stalagmit 30 maja 2018 17:25
30 maja 2018 17:41

Towarzysz Ziuk nie tylko był protestantem, czyli formalnym heretykiem, ale i okultystą, który uczestniczył w czarnych mszach. I Pan Bóg pozwolił drugiejerpe przetrwać dwadzieścia lat z takim władcą - co za przejaw miłosierdzia! Czeciaerpe, kolejne wcielenie mitu płaskiej ziemi, trwa lat prawie trzydzieści. 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Stalagmit 30 maja 2018 17:25
30 maja 2018 17:43

Rownież Jasna Góra szczyci się mocno wizytą Marszałka. Oraz regularnie np podczas Apelu Jasnogorskiego mówi się o jego maryjnosci   itp..

Ja tutaj kiedyś opusywałam okoliczności jego pobytu w Częstochowie. 

Roxumiem też dużo głębszy czasowo kontekst historyczny takich zachowań Kościoła polskiego. ..

Tyle ze to czysty fałsz. Błędna droga. .. to się prosi o osobny tekst. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 30 maja 2018 17:43
30 maja 2018 17:48

Tak, Kościoła polskiego. To, co mamy w kraju, bardziej przypomina Kościół polski niż Kościół katolicki w Polsce. 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Maryla-Sztajer 30 maja 2018 17:43
30 maja 2018 17:51

Myślę, że duchowni cały czas mieli nadzieję, że Piłsudskiw końcu się nawróci. Świadczy o tym postawa ks. Mariana Tokarzewskiego. W końcu Kościół postępuje wedle słów Pisma Świętego (Mt 13, 24-30): "Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerz"

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ainolatak 30 maja 2018 16:59
30 maja 2018 17:52

Jeszcze raz dziękuję.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @krzysztof-laskowski 30 maja 2018 17:41
30 maja 2018 17:53

On traktował wiarę jak sklepik z pamiątkami, które  można postawić na komodzie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Stalagmit 30 maja 2018 17:53
30 maja 2018 18:07

Gdybyśmy tylko z tym mieli do czynienia. To było coś znacznie gorszego. On naprawdę starał się siedzieć na tronie postawionym na tym ostrosłupie i żądał dla siebie objawów czci religijnej, należnych Chrystusowi. Pan Roman przegrał z towarzyszem Ziukiem walkę o władzę, bo najwyraźniej zatrzymał się na etapie mitu płaskiej ziemi i nie przeszedł do etapu ostrosłupianego. Do dziś ludkowie zachłystują się przenikliwością pana Romana, ujawnioną w artykule Gdybym był wrogiem Polski... - tyle że pan Roman przyczynił się do tego, by wróg Polski przejął władzę. A jeszcze w latach czterdziestych zwiedzeni jego pismami narodowcy wielkiego ducha i dobrej woli tworzyli programy polityczne zmierzające do wyprostowania i wyczyszczenia republiki demokratycznej w Polsce. 

Zresztą, sam dałem się zwieść polityce mitu płaskiej ziemi tak bardzo, że głowa mała.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Stalagmit 30 maja 2018 17:51
30 maja 2018 18:11

Mogli mieć nadzieję ale dziś można najwyżej mieć nadzieję ze e ostatnim momencie życia zwrócił się mu Bogu. .Bo tego nie wiemy oczywiście. ..

Natomiast to co się dzieje jest gorszące. Nie wolno gorszyć.

.

 

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @parasolnikov 30 maja 2018 16:15
30 maja 2018 18:45

Kolega opowiadał, że latał samolotem ... ale to tylko opowieści ...

A czy kolega z okien samolotu widział prosty horyzont czy kulisty

ale oczywiście gdyby nie było niżej chmur?

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @PiotrKozaczewski 30 maja 2018 16:53
30 maja 2018 18:53

cytat "

Na drugim zdjęciu jest także widoczna krzywizna - proszę sie UWAŻNIE przyjrzeć.

Tylko wycinek koła jest mniejszy, stąd wydaje się bardziej płaski.

To tak, jak w (szkolnej?) trygonometrii:

dla małych kątów x (w radianach) :  six(x) ~ x."

Dziękuję, rzeczywiście to trzeba policzyć z sinusów, ja użyłem cosinusa.

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @Gilgamesz 30 maja 2018 18:45
30 maja 2018 19:02

Nie ale doleciał.
Myślę, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, że kulistość ziemi wpływa na nawigację, samolotami, statkami.
Nie wiem czy wiesz jakie zjawisko sprawia że możemy wyznaczyć zwrotniki i równik.
Jak badamy pole magnetyczne kuli ziemskiej. Z czego wynikają strefy czasowe.
Jak się kieruje ogniem artyleryjskim itd.
Jak rozumiem uważasz że to symulacja : https://www.flightradar24.com/2.57,-9.43/2

A to, że znajdujący się na mapie samolot zaobserwować z ziemi to reptaliański hologram.

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit 30 maja 2018 15:34
30 maja 2018 19:15

Tutaj jeden pan uchwycił pulsar, które to "robią" za odległe gwiazdy.....ale nie wiedział co nagrywa.

 

Ale ten pan doskonale wie, co nagrywa. Zrobił zbliżenie na gwiazdkę z nieba...

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @krzysztof-laskowski 30 maja 2018 17:41
30 maja 2018 19:18

Dopiero wiedza zdobyta dzięki (polecę a co tam :) ) "światu coryllusa" (czyli wam tu piszącym i komentującym, których indywidualnie długo by było wymieniać), pozwoliła mi zrozumieć dlaczego jako naród zostaliśmy tak doświadczeni. I jak wielkie jest miłosierdzie Boże, że nasze zasługi dla oświecenia i rewolucji nie zostały wyegzekwowane w całości... Te wszystkie lata nieudanych dla nas buntów, wysługiwanie się Francji Napoleona, rewolucji, i inne grzechy, za które przyszło nam zapłacić... A których końca nie widać, bo ciągle służymy republikanom, i dajemy "ciała" w wielu kwestiach, za które Pan Bóg odpłacał nie raz... Odnaleźć i zrozumieć tę zależność to był ważny moment w moim osobistym życiu. Podobnie jak odkrycie na nowo Kościoła, zakłamanego przez historie, które są tu niemal codziennie demaskowanie.

Bóg wam zapłać :)

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Stalagmit 30 maja 2018 17:53
30 maja 2018 19:20

Gorzej... Jak walutę za którą naród można kupić. I kupował. Kupuje do dziś

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @parasolnikov 30 maja 2018 19:02
30 maja 2018 19:26

A to, że znajdujący się na mapie samolot zaobserwować z ziemi to reptaliański hologram.

nie to system przekażników radiowych plus ładna grafika

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @rotmeister 30 maja 2018 17:30
30 maja 2018 19:31

No nigdzie nie ma... Od roku też szukam katechizmu według Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Normalnie jakby się pod ziemię zapadł

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit 30 maja 2018 15:34
30 maja 2018 19:45

uwaga, lechici z Emilcina atakują ;)

tylko tym razem zamiast oczyszczającego kapelusza sanjajii mają kamery obnażające matrixa ;)

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Gilgamesz 30 maja 2018 19:15
30 maja 2018 19:53

To wszystko jest bądź ciekawe, tylko zastanawia mnie jedna rzecz... Jak ma Pan zamiar udowodnić że Pańskie obrazki są prawdziwsze od zdjęć NASA? Bo przecież tego rodzaju logikę Pan stosuje podważając prawdziwość zdjęć prezentujących coś zupełnie innego? Pan przemyślał swoją taktykę?

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Maryla-Sztajer 30 maja 2018 18:11
30 maja 2018 20:01

To tylko zepsute wykształcenie historyxzne duchownyxh. W innym wypadku daliby odpór.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @krzysztof-laskowski 30 maja 2018 18:07
30 maja 2018 20:02

Pan D. i pan P. to narzędzia anglosadkiej polityki. Każdy z innego kierunku.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Gilgamesz 30 maja 2018 19:15
30 maja 2018 20:03

Ale to wszystko, tak piękne i ciekawe, zostało nagrane na kulistej Ziemi.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @OdysSynLaertesa 30 maja 2018 19:20
30 maja 2018 20:04

Są różne techniki wpływania na tłumy. Gustaw Le Bon się kłania, ogólnie rzecz biorąc...

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ainolatak 30 maja 2018 19:45
30 maja 2018 20:05

Lechici z Emilcina :))) No to teraz już na bank muszę napisać o tym notkę :)))

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit 30 maja 2018 20:05
30 maja 2018 20:10

a w zasadzie Lehjanie z Emilcina ;)

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @Stalagmit 30 maja 2018 20:05
30 maja 2018 20:12

i zauważ, że ci bardziej kontestujący obecnie znanych Leszków, piszą "h" nie "ch" ;)

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @ainolatak 30 maja 2018 20:12
30 maja 2018 20:14

Tym bardziej muszę o tym napisać. A także o Słowianach i wczesnych Polakach...

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @OdysSynLaertesa 30 maja 2018 19:18
30 maja 2018 20:27

W Bogu nadzieja, że z tego wynikną piękne owoce.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Stalagmit 30 maja 2018 20:02
30 maja 2018 20:37

Ten pierwszy duchowo z katarskiej Tuluzy się wywodzi, a ten drugi duchowo z wileńskich Filomatów i Filaretów lub podobnych klymatów. Klemens Zan, syn Tomasza, założyciela Towarzystwa Filomatów, związany był z Ziemlą i Wolą, która to organizacja posługiwała się logotypem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemla_i_Wola#/media/File:Zemlya_i_volya_logo.png

Cała nasza tradycja niepodległościowo-powstańcza jest jak ten masoński uścisk dłoni.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @krzysztof-laskowski 30 maja 2018 20:37
30 maja 2018 20:39

Zachodnia, anglosaska dywersja ideologiczna, po prostu...

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Stalagmit 30 maja 2018 20:39
30 maja 2018 20:52

A jeśli kto przeciwko takiemu ruchowi niepodległościowemu protestuje, zostaje zakwalifikowany do klubu płaskiej ziemi. Ludzie nie pojmują, że sprzeciw wobec tego układu dywersyjnego może nastąpić wyłącznie z pozycji katolickich w stylu świętego Piusa V.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Stalagmit 30 maja 2018 20:04
30 maja 2018 20:56

Trudno odczarować tłum :) Na łatwiznę poszedłem

zaloguj się by móc komentować

Paris @Stalagmit 30 maja 2018 10:08
30 maja 2018 21:07

Naturalnie, ze nie mozna...

... bardzo czesto mam pewnosc, ze byli nawet lepsi od tych dzisiejszych "jelit"... zdolni, kreatywni i niezwykle pracowici.

Piekny wpis.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Paris 30 maja 2018 21:07
30 maja 2018 21:08

Dziękuję Pani serdecznie. Zapraszam do czytania poprzednich i następnych notek. 

zaloguj się by móc komentować

Paris @pink-panther 30 maja 2018 15:26
30 maja 2018 21:16

Tak...

... nadzwyczajnych rzeczy czlowiek sie tu na SN  dowiaduje  !!!

Zreszta ten obecny "dobry wujek Donald" wcale nie lepszy od tamtego klamcy... a corunia Ivanka tez konwertowala...

... i o czym tu gadac... bo nie wspomne z "kim" tu gadac.

Zeby nie TEN  PORTAL  SN  i  CI  AUTORZY  stad... to gdzie my bysmy byli  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @Stalagmit 30 maja 2018 17:25
30 maja 2018 21:32

To kompletna  DYSKWALIFIKACJA  dla tych detych portali  !!!... zwlaszcza dla tych baranow, ktorzy powypisywali te klamstwa.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Stalagmit 30 maja 2018 08:19
30 maja 2018 22:49

zależy jaką długość "stadionu" bierzemy do przeliczeń. Bo, zdaje się, troche się te "stadiony" pod tym względem różniły.

Te poniżej 5 procent jest policzone wg "najgorszej" opcji, co i tak stanowiło by   wynik o fenomenalnej dokładności.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Gilgamesz 30 maja 2018 15:22
30 maja 2018 22:55

A skąd pan/[pani o tym się dowiedział/dowiedziałą?

Czy np. może latał/latała  na dystansie 6000 km od Ziemi?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Gilgamesz 30 maja 2018 19:26
30 maja 2018 22:56

Byłby pan/pani uprzejmy/uprzejma nie przeszkadzać?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Stalagmit 30 maja 2018 15:34
30 maja 2018 23:04

jakies 10 lat temu popełniłem notkę, która się niezbyt  zdezaktualizowała i po przeredagowaniu zamioeściłem na s24:

https://www.salon24.pl/u/dawidowicz/554912,dlaczego-ziemia

Takie małe kompendium o Ziemi i Solar System.

Ale niech Gilgamesz tam nie zagląda, bo może doznać wstrząsu poznawczego (\udar anafilaktyczny), albo co).

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @stanislaw-orda 30 maja 2018 23:04
31 maja 2018 00:03

Czy to opis snu? Ten artykuł z saloonu

zaloguj się by móc komentować

Szczodrocha33 @Maryla-Sztajer 30 maja 2018 09:38
31 maja 2018 03:41

Zwazywszy na to jakich czasow dozylismy (tak ogolnie, na swiecie, nie tylko w Polsce) to mysle ze warto byloby powrocic do sredniowiecza. Ale, jak mawial filozof, wszystko plynie i nie podobne wejsc dwa razy do tej samej rzeki.

zaloguj się by móc komentować

Czepiak1966 @Stalagmit
31 maja 2018 10:09

Piękna notka. Jak zwykle ekstraklasa.

zaloguj się by móc komentować

Czepiak1966 @Stalagmit
31 maja 2018 10:09

Piękna notka. Jak zwykle ekstraklasa.

zaloguj się by móc komentować

Zbigwie @Stalagmit
31 maja 2018 11:19

Świetna notka! 

"w 230 r. p.n.e. znany uczony Erastotenes z Cyreny pierwszy zmierzył  obwód Ziemi (250000 stadionów = 40000 km)... Eratostenes znał od podróżujących karawanami, że odległość między Syene (dzisiejszy Assuan w Egipcie), a Aleksandrią wynosi 5000 stadionów i na podstawie tego zdołał obliczyć obwód Ziemi."

zaloguj się by móc komentować


Zbigwie @Stalagmit
31 maja 2018 11:25

A czym był kosmos dla starożytnych Greków?

A kto wie co to jest KOSMOGRAFIA? 

Czy ktokolwiek może podać prawidłową definicję terminu kosmografia?

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Paris 30 maja 2018 21:07
31 maja 2018 11:46

To prawda, bardzo dziękuję.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Paris 30 maja 2018 21:32
31 maja 2018 11:49

Niestety niektórze ludzie w to wierzą i nawet to kopiują.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @stanislaw-orda 30 maja 2018 22:49
31 maja 2018 11:53

Tak, zwykle mówiło się o pięcioprocentowym błędzie, Anthony Abreu Mora zmierzył to wszystko ponownie i orzekł, że wynik Eratostenesa jest bardziej zbliżony do dzisiejszego pomiaru obwodu Ziemi:

https://todaslascosasdeanthony.com/2012/07/03/eratosthenes-earth-circumference/

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Czepiak1966 31 maja 2018 10:09
31 maja 2018 11:54

Bardzo dziękuję. Już niedługo pojawią się kolejne.

zaloguj się by móc komentować


Kuldahrus @Stalagmit
31 maja 2018 12:25

Dzięki. Ładnie się ta notka zgrała z tekstem Coryllusa o chrześcijanach i grypserze, bardzo dobry przykład jak ci "szanowani" politycy i akademicy niczym się nie różnią od oprawcy z żyletką, próbując narzucać swoje kłamliwe wizje o "mrokach średniowiecza" i "opresji wiary" bez względu na fakty, do tego jeszcze Dmowski, który bardzo chciał żeby go przyjęli "do bandy".

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit 30 maja 2018 15:34
31 maja 2018 13:22

Cytat "Ale dziś nikt nie kwestionuje, że Ziemia to planeta, o kształcie zbliżonym do kuli (ściśle rzecz biorąc to tzw. geoida) o promieniu 6378,137 km. Chyba nie sugeruje Pan, że Ziemia to płaska tarcza? "

Nie, Ziemia jest kulą to pewnik. Ja tylko chciałbym zobaczyć zdjęcie zrobione przez NASA Ziemi z wysokości 

6378,137 km. 

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @Kuldahrus 31 maja 2018 12:25
31 maja 2018 14:31

Bardzo proszę. Warto śledzić co kto czytał i kogo słuchał. 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Gilgamesz 31 maja 2018 00:03
31 maja 2018 14:56

Jeśli nawet snu, to na pewno nie twojego.

Ty sobie śnisz swój własny.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Szczodrocha33 31 maja 2018 03:41
31 maja 2018 15:06

Ja bardzo chętnie. ..kto wie jak się losy świata potoczą? :)..

.

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Gilgamesz 31 maja 2018 13:22
31 maja 2018 15:32

Ja natomiast chciałbym wygrać główną w Lotto.
Najlepiej przy poczwórnej kumulacji.

Co uważasz?

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @stanislaw-orda 30 maja 2018 22:56
31 maja 2018 22:00

"Byłby pan/pani uprzejmy/uprzejma nie przeszkadzać?"

w czym?

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-osiejuk @Gilgamesz 30 maja 2018 14:30
1 czerwca 2018 00:09

Ja już od dawna podejrzewałem, że to wszystko jest fejk zaaranżowany i przeprowadzony przez pewnego nowojorskiego Żyda. Świat się skończył jakieś 83 lata temu, a zarówno Pan jak i ja jesteśmy wyłącznie projektem umysłu owego Żyda. Nawet to że my teraz ze sobą rozmawiamy jest złudzeniem.  

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @krzysztof-osiejuk 1 czerwca 2018 00:09
1 czerwca 2018 07:51

Ten z Nowego Jorku nazywa się chyba Iceberg....:)))

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @stanislaw-orda 31 maja 2018 22:16
1 czerwca 2018 18:01

"zgadnij"

a wiem.....

przyjeto, że promienie rozchodzą się prosto..

to co w takim razie z tym?

https://www.youtube.com/watch?v=60HmWELSDUk

widać, że jednak te promienie tak prosto nie idą..

O to chodziło?

 

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @krzysztof-osiejuk 1 czerwca 2018 00:09
1 czerwca 2018 18:05

"Ja już od dawna podejrzewałem, że to wszystko jest fejk zaaranżowany i przeprowadzony przez pewnego nowojorskiego Żyda. Świat się skończył jakieś 83 lata temu, a zarówno Pan jak i ja jesteśmy wyłącznie projektem umysłu owego Żyda. Nawet to że my teraz ze sobą rozmawiamy jest złudzeniem.  "

jeżeli to modlitwa,to powinno być na końcu amen.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Gilgamesz 1 czerwca 2018 18:01
1 czerwca 2018 18:49

Nie zgadłeś.

Ale masz jeszcze dwie szanse.

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @stanislaw-orda 1 czerwca 2018 18:49
1 czerwca 2018 19:46

'Nie zgadłeś.

Ale masz jeszcze dwie szanse.'

Dotarło do Ciebie, że w całym procesie tzw 'edukacji' byłeś kompletnie oszukiwany

i czujesz się teraz jak mały pokrzywdzony chłopczyk?

zaloguj się by móc komentować


MarekBielany @Stalagmit
2 czerwca 2018 00:04

Co tam manipulacje w historii. Jest taki ląd po drugiej stronie globusa, gdzie rodzą się w torbach, a ssaki z jajek i inne takie. Pamiętam z tv (brr) co moża nas spotkać tam. Relacja: Tak to opowiadają ci, którzy byli tam z miesiąc. Ja mówię gościom, że zanim tam wejdziecie to kopnijcie w to mocno, a myszy uciekną. Pyton też pójdzie za nimi.

:)

zaloguj się by móc komentować

Szczodrocha33 @MarekBielany 2 czerwca 2018 00:04
2 czerwca 2018 04:22

Tak, w tej krainie o ktorej wspomniales pelno jest gadziny wszelakiej i to smiertelnie groznej dla czlowieka. Skorpiony, weze, pajaki, rekiny, krokodyle - ludojady, zabojcze meduzy. Na tym tle przyroda polska, fauna, klimat, rosliny to raj na ziemi.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @zenek 1 czerwca 2018 20:04
2 czerwca 2018 05:58

Bardzo ciekawe. Dziekuję.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @MarekBielany 2 czerwca 2018 00:04
2 czerwca 2018 05:59

No właśnie. A u nas tylko żmija zygzakowata.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Gilgamesz 1 czerwca 2018 19:46
2 czerwca 2018 08:20

taka rada: nie nudź więcej, tj. nie zaśmiecaj komentarzy

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit
2 czerwca 2018 11:54

"taka rada: nie nudź więcej, tj. nie zaśmiecaj komentarzy"

dobrze,nie przeszkadzam, nawiguj dalej w takim razie,uważaj na mielizny i skały

zaloguj się by móc komentować

Gilgamesz @Stalagmit
2 czerwca 2018 11:55

Przepraszam ,ostatni komentarz był do Ordy Staniaława

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Stalagmit
2 czerwca 2018 23:41

Serio, też myślisz?
Wychodzi na to, że  trudzisz się  zupełnie niepotrzebnie.

zaloguj się by móc komentować


MarekBielany @Stalagmit 2 czerwca 2018 05:59
2 czerwca 2018 23:48

Taką rozgrzaną spotkałem tylko raz. Były jeszcze dwa spotkania jesienne. Inne to tylko z opowieści.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Stalagmit 2 czerwca 2018 05:59
3 czerwca 2018 10:26

Bardzo przepraszam, ale mój komentarz z  2 czerwca z godziny 23:41 miał być zaadresowany do kogoś innego.

Natomiast  komentarz właściwego adresata gdzieś "zniknął" i teraz nawet nie wiem, do kogo była skierowana moja szydera.

Ale z  całą  pewnością  nie do Pana.

zaloguj się by móc komentować

Stalagmit @stanislaw-orda 3 czerwca 2018 10:26
3 czerwca 2018 10:32

Nic nie szkodzi. Zrozumiałem w lot, że to nie jest do mnie. A komentarz "właściwego adresata" zniknął, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby takie rzeczy wisiały na tym blogu - widział Pan co to było.

zaloguj się by móc komentowaćStalagmit @MarekBielany 2 czerwca 2018 23:48
3 czerwca 2018 19:45

Też kiedyś miałem okazję spotkać. Na szczęście niezbyt blisko.

zaloguj się by móc komentować


PiotrKozaczewski @ainolatak 30 maja 2018 20:12
4 czerwca 2018 12:24

Bo przez "ch" to się brzydko kojarzy, :-). Jak to ponoć na Ślunsku mówiom "ch jak ciul".

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować